logo knihovny
logo MIC    Znak města Třinec
banner
Dnes je 9. 12. 2016 -

MENU

FACEBOOK

YOUTUBE KANÁLGOOGLE PLUS
 
 
 

Městská knihovna Třinec
VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovního místa:

Hledáme pracovníka/ici na pozici programového pracovníka. Náplní práce tohoto zaměstnance bude příprava, pořádání a zajišťování kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost a jejich propagace.

Termín nástupu:  leden 2014
Uzávěrka doručení příhlášek:  22. listopadu 2013 do 18.00 hodin,
na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel.
Přihlášky se přijímají výhradně v tištěné podobě se všemi náležitostmi. Přihlášky bez všech požadovaných dokumentů nebo došlé emailem budou z výběrového řízení vyřazeny.

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, adresa pro doručování, e-mail, č. telefonu, datum a podpis uchazeče.
Přihláškou se rozumí samostatný doklad, který nelze nahradit údaji uvedenými např. v průvodním dopise, v životopise, či motivačním dopise. (formulář přihlášky ke stažení)

K přihlášce připojte:

Způsob doručení přihlášek
Přihlášku s požadovanými doklady v zalepené obálce označené "Výběrové řízení" doručte osobně nebo poštou ředitelce knihovny na adresu:

  • Městská knihovna Třinec, p.o.
  • Beskydská 1140, 739 61 Třinec
  • na obálku napište své jméno a označte heslem "výběrové řízení".

Upozornění

Další informace:
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Wolna, tel. 776 334 278, email: reditelka@knih-trinec.cz

© Městská knihovna Třinec 2005 - 2016 Zpět